Ηλεκτρολογική εγκατάσταση της μονάδος V.

Ηλεκτρολογικές δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδος V.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση των μονάδων ΙΙΙ & ΙV.