Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους.