Δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου.