Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων και συστήματος αποκομιδής Τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ηλεκτροστατικών Φίλτρων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου V.

 

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συστήματος Αποκομιδής Τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου V.