Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών και ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια της Διοίκησης του Λ.Κ.Δ.Μ.