Μελέτη, προμήθεια και εγκατάστηαση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο κατεψυγμένων προϊόντων.