Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και Πυρανίχνευση και Πυρασφάλεια στο εργοστάσιο παραγωγής μεθυλεστέρων.

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου παραγωγής μεθυλεστέρων στο Βόλο.