Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2000-2003 με αναδόχους τις ΑΜΠΕΡ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

Επιστροφή