Το έργο πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2004-2006 με αναδόχους τις ΑΒΒ ΑΕ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων στο Νότιο Ορυχείο και οπτικών ινών του.
Το έργο εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2007-2010 με αναδόχους τις ΜΕΤΚΑ ΑΕ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 61 Ταινιοσταθμών στο Νοτιοδυτικό Πεδίο
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2007-2010 με αναδόχους τις ΑΒΒ ΑΕ/ΔΕΗ ΑΕ. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων στο Νότιο και Νοτιοδυτικό Πεδίο και οπτικών ινών τους.

 

Επιστροφή