Προμήθεια και εγκατάσταση Υ/Σ Μέσης Τάσης, φωτισμού, πυρανίχνευσης, κλιματισμού, BMS, δομημένη καλωδίωση, τηλέφωνα-data, οπτικές ίνες, σύστημα μεγαφώνων, γειώσεις και αλεξικέραυνα.