Τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων Μ.Τ. & Χ.Τ. στα διυλιστήρια Ασπροπύργου.