Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση οκτώ γερανών περισυλλογής Container.

Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση τριών γερανών περισυλλογής Container