Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) Γερανών του λιμένος.