Έργο που έλαβε χώρα κατά την χρονική περίοδο 2000-2003 με αναδόχους ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS/ΔΕΗ. Περιγραφή έργου: Πυρανίχνευση - πυρόσβεση, καθοδική προστασία καθώς και δοκιμές και θέση σε λειτουργία του κλιματισμού της μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2000-2003 με ανάδοχο την ABB AE. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντικεραυνική προστασία καθώς και δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης.
Έργο που εκτελέστηκε κατά την χρονική περίοδο 2000-2003 με αναδόχους τις BLACKE-DURR ENERGIETECHNIK/PPC SA. Περιγραφή έργου: Ηλεκτρολογική μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος πυροφραγμάτων και φωτισμού στον πύργο Ψύξης της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης

  Επιστροφή