Ηλεκτρολογική και μηχανολογική ανέγερση του Υποσταθμού 20/150kV του σταθμού