Επίβλεψη ανέγερσης ηλεκτρολογικών εργασιών και commissioning εικοσιτεσσάρων γεννητριών αερίου συνολικής ισχύος 481 MW.